Aktualności
 
Stosowanie Polskich Norm
2013-10-27 19:04:19
PN-89/B-10425 - „Przewody dymowe, spalinowe i wentylacyjne murowane z cegły. Wymagania techniczne i badania przy odbiorze” PN-83/B-03430 Az3 2000 "Wentylacja w budynkach mieszkalnych zamieszkania zbiorowego i użyteczności publicznej”
Od 1994 r. w Polsce obowiązuje system normalizacji dobrowolnej, a więc stosowanie Polskich Norm jest całkowicie dobrowolne. Powołanie się na PN w przepisie prawnym, również w Warunkach Technicznych nie zmienia jej dobrowolnego statusu (chyba, że ustawodawca świadomie chce ten status zmienić, co jest możliwe przez wyraźne wskazanie tylko i wyłącznie w postanowieniach innej ustawy). Stanowisko takie jest bardzo słabo znane nie tylko w środowisku mistrzów kominiarskich, ale również inżynierów i innych grup zawodowych mających taki czy inny związek z kominami.

Rezygnacja z systemu obligatoryjnego nastąpiła w celu dostosowania prawa polskiego do europejskiego prawa dotyczącego swobodnego przepływu towarów i usług w Europejskim Obszarze Gospodarczym i udziału Polski w Jednolitym Rynku Europejskim. Podstawową zasadą prawa technicznego Unii Europejskiej jest dobrowolność stosowania norm, które są dokumentami technicznymi, a nie aktami prawnymi.


Zostało to wyrażone bezpośrednio w Dyrektywie 98/34/WE, w której normę zdefiniowano jako dokument, „…z którym zgodność nie jest obowiązkowa. Polskie prawo również jasno określa tą sytuację, sprawy te reguluje Ustawa z dnia 12 września 2002 r. o normalizacji Rozdział 3. Polskie Normy i inne dokumenty normalizacyjne Art. 5. 3.

Stosowanie Polskich Norm jest dobrowolne. Interpretacja ta, zgodna z regułami wykładni prawa (akt prawny wyższego rzędu - ustawa wyłącza akt prawny niższego rzędu - rozporządzenie) powinna być szeroko rozpowszechniona w branży. Zgodnie z tą wykładnią normy powołane w rozporządzeniu i w załączniku do niego również mają charakter zaleceń i pozbawione są obligatoryjności.


Norma PN-89/B-10425 „ma zastosowanie przy odbiorze przewodów dymowych, spalinowych i wentylacji grawitacyjnej, murowanych z cegły, zwanych dalej przewodami”. Dotyczy zatem odbiorów, a więc budynków nie będących w eksploatacji. Nadmieniona norma ma zastosowanie jedynie do kominów murowanych z cegły. Nie odnosi się do kominów systemowych oraz wykonanych ze stali.

Mistrz kominiarski Mariusz Kibitlewski

 
Licznik