Aktualności
 
Regulamin
2013-03-04 14:47:55
Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego kominiarze.pl

I. POSTANOWIENIA OGÓLNE

Niniejsze "Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego kominiarze.pl." określają zasady nieodpłatnego korzystania przez użytkowników indywidualnych z serwisu o nazwie "kominiarze.pl ", w ramach którego Zakład Usług Kominiarskich Mariusz Kibitlewski zamieszcza informacje z zakresu tematyki usług kominiarskich

II. DEFINICJE

Użyte w "Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego kominiarze.pl " sformułowania oznaczają:


Zakład Usług Kominiarskich Mariusz Kibitlewski - oznacza firmę , będącą twórcą oraz właścicielem praw do serwisu kominiarze.pl, uprawnioną wyłącznie do dysponowania jego zasobami.


Serwis - oznacza serwis internetowy kominiarze.pl, poświęcony tematyce ogólnie usług kominiarskich.


Zasoby Serwisu - oznaczają udostępniane w ramach serwisu, na zasadach i w zakresie określonym w niniejszych " Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego kominiarze.pl " materiały obejmujące w szczególności informacje, zdjęcia, artykuły oraz formularze kontaktu. Na zasoby serwisu składa się serwis informacyjny.

Serwis informacyjny - oznacza zasoby serwisu, do której każdy z użytkowników indywidualnych ma możliwość dostępu bez potrzeby dokonywani procedury rejestracji.


Użytkownik indywidualny - oznacza osobę fizyczną korzystającą z zasobów Serwisu w zakresie przewidzianym w niniejszym Regulaminie.

III. OKREŚLENIE ZASAD DOSTĘPU UŻYTKOWNIKÓW INDYWIDUALNYCH DO ZASOBÓW SERWISU

1. Dostęp do zasobów serwisu określanej jako serwis informacyjny nie jest uzależniony od spełnienia przez użytkownika indywidualnego jakichkolwiek formalności, w szczególności dostęp ten nie wymaga od użytkownika dokonania rejestracji w systemie serwisu.


IV. ZOBOWIĄZANIA Zakładu Usług Kominiarskich Mariusz Kibitlewski.

Zakład Usług Kominiarskich Mariusz Kibitlewski zapewnia Użytkownikom indywidualnym nieodpłatny dostęp do zasobów serwisu informacyjnego na czas nieoznaczony.

V. ZOBOWIĄZANIA UŻYTKOWNIKA INDYWIDUALNEGO

1. Użytkownik zobowiązany jest do korzystania z serwisu zgodnie z przepisami prawa, postanowieniami niniejszych "Ogólne warunki korzystania z serwisu internetowego kominiarze.pl " oraz dobrymi obyczajami.
2. Użytkownik jest uprawniony do korzystania z zasobów serwisu wyłącznie na własny użytek osobisty. Oznacza to w szczególności, iż w odniesieniu do danych oraz wszelkich innych materiałów zawartych w zasobach serwisu, zarówno takich które podlegają ochronie na gruncie prawa autorskiego, jak i takich które takiej ochronie nie podlegają, nie jest dopuszczalne wykorzystywanie powyższych materiałów w celu prowadzenia przez użytkownika działalności komercyjnej.

VI. ODPOWIEDZIALNOŚĆ STRON

1. Zakład Usług Kominiarskich Mariusz Kibitlewski oświadcza, że materiały i informacje składające się na zasoby serwisu, są zbierane i redagowane z należytą starannością. Z uwagi na specyfikę świadczonych przez siebie usług Zakład Usług Kominiarskich Mariusz Kibitlewski nie ponosi jednak odpowiedzialności za prawdziwość, dokładność oraz merytoryczną trafność informacji objętych zasobami serwisu. Zakład Usług Kominiarskich Mariusz Kibitlewski nie ponosi również odpowiedzialności za decyzje użytkownika podjęte w oparciu o informacje uzyskane w wyniku korzystania z zasobów serwisu.
2. Zakład Usług Kominiarskich Mariusz Kibitlewski nie odpowiada za działania osób trzecich obsługujących system informatyczny serwisu, jak również za szkody powstałe w wyniku uszkodzenia sprzętu komputerowego użytkownika, bądź jego zasobów danych, w trakcie lub w związku z korzystaniem z zasobów serwisu.
3. Zakład Usług Kominiarskich Mariusz Kibitlewski nie odpowiada ponadto za przypadki braku dostępności zasobów serwisu zaistniałe w związku z awarią systemu łączności telekomunikacyjnej oraz za inne skutki wadliwego działania łączy telekomunikacyjnych i szkód przez nie wywołanych.

VII. PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH UŻYTKOWNIKÓW SERWISU

1. Dane osobowe użytkowników, którzy prawidłowo wysłali formularz kontaktu w systemie serwisu przetwarzane są zgodnie z ustawą z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. Nr 133, poz. 883). Użytkownicy, którzy wypełnili formularz jednocześnie wyrażają zgodę na przetwarzane danych osobowych i wykorzystywanie ich tylko do celów wewnętrznych. Polityka prywatności.


VIII. POSTANOWIENIA KOŃCOWE

1. Niniejszy Regulamin pełni rolę ogólnych warunków w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
2. W przypadku zmiany Regulaminu, jego doręczenie Użytkownikom odbywać się będzie poprzez umieszczenie na stronach WWW Serwisu.
3. Wszelkie uwagi, komentarze oraz pytania dotyczące działania Serwisu można kierować na adres e-mail info@kominiarze.pl
4. Reklamacje dotyczące Serwisu należy zgłaszać za pośrednictwem poczty elektronicznej info@kominiarze.pl
 

 
Licznik